กองการศึกษา

 บุคลากรกองการศึกษา

นายสุนทร แผ่นทอง

ปลัดเทศบาล

รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา

 

งานธุรการ

 
นางวันเพ็ญ สลักจิตร
นางปรียากุล โปธาตุ
เจ้าพนักงานธุรการ   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.นิสากร ม่วงนาสอน
นักวิชาการศึกษา

 

 
น.ส.รัตนา ปัญญาฟู น.ส.มนัญญา มัยราช นางทิวารัตน์ หงส์กัน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 

นายธีรวุฒิ   เทพวีระพงษ์
ผู้ช่วยสันทนาการ