กองการศึกษา

 บุคลากรกองการศึกษา

suntron2.jpg
นายสุนทร แผ่นทอง

ปลัดเทศบาลตำบลสอง

 

น.ส.นิสากร ม่วงนาสอน

หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

งานธุรการ

 
นางวันเพ็ญ สลักจิตร
นางปรียากุล โปธาตุ
เจ้าพนักงานธุรการ   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.นิสากร ม่วงนาสอน
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

 

   
  น.ส.มนัญญา มัยราช นางทิวารัตน์ หงส์กัน
  ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 

 

manoon.jpg
นายมนูญ ดารา 
คนงานทั่วไป