กองการศึกษา

 บุคลากรกองการศึกษา

นายสุนทร แผ่นทอง

ปลัดเทศบาล

รักษาการหัวหน้ากองการศึกษา

 

งานธุรการ

 
นางวันเพ็ญ สลักจิตร
นางปรียากุล โปธาตุ
เจ้าพนักงานธุรการ   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

 

 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

น.ส.นิสากร ม่วงนาสอน
นักวิชาการศึกษา

 

 
น.ส.รัตนา ปัญญาฟู น.ส.มนัญญา มัยราช นางทิวารัตน์ หงส์กัน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

 

นายธีรวุฒิ   เทพวีระพงษ์
ผู้ช่วยสันทนาการ

 

Viagra pills europe cialis australia best site buy cialis. Is it safe to buy generic viagra online cialis rezeptfrei billig viagra us no prescription. Discount cialis 50mg cialis in tschechien rezeptfrei comprare cialis online italia. Buy genuine viagra uk buy viagra oral jelly buy viagra in england.